Warunki gwarancji Artline Beton

WARUNKI GWARANCJI ARTLINE BETON


Przedmiotem gwarancji są wyroby z betonu architektonicznego dystrybuowane pod marką ARTLINE BETON zwaną dalej Dystrybutorem.

Dystrybutor gwarantuje Odbiorcy jakość swoich produktów oraz ich zgodność z parametrami przedstawionymi w Kartach Technicznych produktu.


§1

Gwarancja dotyczy produktów w pierwszym gatunku, a uprawnienia z jej tytułu przysługują pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za nie.

§2

Dystrybutor udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

§3


Dystrybutor odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu, w szczególności za wady:
- wynikające z zastosowania niewłaściwych surowców
- powstałe w trakcie procesu technologicznego
- wynikające z niespełnienia warunków określonych przez Polskie Normy według których są produkowane.

§4


Odbiorca i Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z parametrami technicznymi wyrobu i specyfikacją materiału jakim jest beton architektoniczny.

§5


Odbiorca i Kupujący przyjmują do wiadomości, że przedstawione cechy w specyfikacji materiału i karcie produktu są naturalną własnością elementów z betonu architektonicznego, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją i brakiem roszczeń z nimi związanych.

§6


Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń, na które Dystrybutor nie ma wpływu, a powstały w wyniku:
- niewłaściwego składowania i transportu produktów. Odbiorca lub realizujący transport odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku i on ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty powstałe w transporcie,
- niewłaściwego i nieprawidłowego przechowywania, przygotowania, montażem, demontażem i eksploatacją (w tym uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania Kupującego, Użytkownika lub Instalatora/Montażysty),
- niewłaściwego użytkowania, zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- wyroby, na których Kupujący dokonał przeróbek
- wykonywanie prac montażowych w nieodpowiednich warunkach pogodowych,
- niewłaściwej pielęgnacji i konserwacji w tym czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez użytkownika bądź montażystę,
- skutków przechowywania materiału w miejscu, w którym warunki atmosferyczne mają bezpośredni wpływ na parametry materiału (np. w miejscu o dużej wilgotności lub nasłonecznieniu),
- uszkodzeń powstałych na skutek używania agresywnych środków czystości lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem,
- odbarwień i od plamień powstałych na materiale niezabezpieczonym impregnatem do betonu zgodnie z zaleceniami producenta a powstałych w trakcie montażu lub eksploatacji,
- skutków błędu użytkowania bądź montażysty, a także zdarzeń losowych i atmosferycznych.
Reklamacji nie podlegają i nie są traktowane jako wady również:
- ubytki betonu będące efektem eksploatacji i naturalnego zużycia betonu,
- produkty wadliwe w ilości do 1% kupionej ilości. Jest to ilość jaka może ulec zniszczeniu w trakcie transportu, rozładunku, montażu itp. Dystrybutor uwzględnia w cenie 1% ubytków,
- dopuszczalne przez Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz zawarte w specyfikacji materiału, właściwości wyrobów takie jak np.: różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia które są cechą charakterystyczną wyrobów z betonu architektonicznego,
- efekty wizualne i tolerancje wymiarowe opisane w specyfice materiału, karcie technicznej
- wahania kolorystyczne wyrobów spowodowane w szczególności: specyfikacją materiału jakim jest beton architektoniczny naturalnymi odchyleniami kolorystycznymi surowców: kruszyw, piachu i cementu pojawienie się wykwitów wapiennych zróżnicowaniem warunków eksploatacyjnych zabrudzeniami nanoszonymi w trakcie eksploatacji drobne spękania skurczowe i naprężeniowe

§7


Gwarancja nie obejmuje kosztów materiałów pomocniczych, materiałów montażowych, kosztów montażowych, kosztów usunięcia i innych kosztów poniesionych.

§8


Odbiorca i Kupujący jest zobowiązany zgłosić wady widoczne przed użyciem i montażem Dystrybutorowi. W wypadku nie poinformowania Dystrybutor ma prawo odmówić gwarancji.

§9


W przypadku zabudowania produktów z wadami widocznymi przed zabudową, Dystrybutor nie ponosi kosztów związanych z ich wymianą.

§10


Dystrybutor nie ponosi kosztów wynikających z czasu załatwiania reklamacji, jakie poniósł Odbiorca.

§11


Dystrybutor może odmówić realizowania zobowiązań gwarancyjnych gdy wada nie obniża wartości produktu lub jeżeli Odbiorca wiedział o wadzie w chwili zakupu

§12


Odbiorca traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zawiadomi Dystrybutor niezwłocznie po ujawnieniu wady.

§13


Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie do Dystrybutora następujących dokumentów: pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego opisującego reklamowaną wadę , oryginału faktury zakupowej od Dystrybutora, zdjęć reklamowanego towaru.

§14


Dystrybutor zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania w/w kompletu dokumentów reklamacyjnych, a jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia oględzin reklamowanych wyrobów termin ten wynosi do 21 dni.

§15


W przypadku uznania przez Dystrybutora zasadności reklamacji. Dystrybutor ustala z Odbiorcą termin i sposób usunięcia wady poprzez wymianę uszkodzonych elementów lub ich przecenę, bądź inny sposób załatwienia reklamacji.

§16


Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Niniejsze warunki gwarancji należy przekazywać wszystkim odbiorcom. Odbiorcy natomiast zobowiązani są do przekazania warunków gwarancji wszystkim swoim Klientom

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Potrzebujesz czegoś nietypowego lub większej ilości? A może chcesz zrealizować swój indywidualny pomysł? Skontaktuj się z nami biuro@artline-beton.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl